Metsähallituslaki – maansiirto Ylä-Lapissa

Metsähallituslain uudistuksessa (tiivistelmä: YLE) ehdotetaan 4000 neliökilometrin (400 000 hehtaaria) laajuisten Ylä-Lapin maa- ja vesialueiden siirtämistä uuden perustettavan Metsähallituksen liiketoimintalaitoksen taseisiin nykyisistä Metsähallituksen Luontopalveluiden taseesta. Siirto on valtava: esimerkiksi Suomen suurin erämaa-alue Kaldoaivi on kooltaan 2900 neliökilometriä ja suurin kansallispuisto Lemmenjoki 2800 neliökilometriä. Tasesiirto vastaa 4 kertaa Inarijärven pinta-alaa. Tasesiirtoihin liittyy voimakkaita taloudellisia ja poliittisia intressejä, joista kukaan ei ole halukas puhumaan avoimesti.

2016-web-26

Okei Kimmo! Katsotaanpa sitten tasettava vaihtavia maita ja vesiä sekä lakiesityksen sisältöä.

4000km2-MHlaki-YLE
Metsähallituksen liikelaitoksen taseisiin siirtyvät maat ja vedet. Lähde: YLE.

Metsähallituslakiehdotuksessa ehdotetaan siirrettäväksi 40 000 hehtaaria Ylä-Lapin virkistysmetsiä uuden perustettavan liikelaitoksen tuottovaateiseen taseeseen. Näille alueille määräytyy vuosittain tuottovaatimus: luonnon pitää tuottaa rahaa tavalla tai toisella valtion kassaan. Tämän lisäksi lakiehdotuksessa halutaan siirtää 360 000 hehtaaria Ylä-Lapin luontaiselinkeinoaelueen maita ja vesiä liikelaitoksen ns. 3. taseen, josta lausutaan lakiehdotuksessa eksplisiittisesti seuraavasti:

“Maa- ja vesiomaisuus, joka ei liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja jolle ei perustellusta syystä asetettaisi tuottovaatimusta, sijoitetaan erillisenä uutena kolmantena tase-eränä Metsähallituksen muuhun omaan pääomaan. Talousarvioesityksessä kolmanteen tase-erään on suunniteltu siirrettäväksi pääosa yleisistä vesialueista ja n. 360 000 ha Ylä-Lapin luontaiselinkeinoalueita. Lakiehdotuksen 8 §:n mukaan Metsähallituksen peruspääoman muutokset käsitellään eduskunnassa, mutta 34 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää tasemuutoksista muun oman pääoman sisällä julkisten hallintotehtävien yksikön hoitaman tase-erän ja liiketoimintojen hoitaman ns. kolmannen tase-erän välillä.” [boldaukset allekirjoittaneen]

Siis: 3. taseeseen siirrettäville 3600 neliökilometrille ei aseteta tuottovaatimusta, jos niin perustellusta syystä voidaan esittää. Toisin sanoen se, että näitä 3600 neliökilometriä Ylä-Lapin maa- ja vesialueita ei oteta liikekäyttöön, pitää erikseen perustella eikä toisin päin. Lakiehdotuksessa ei oteta mitään kantaa esimerkiksi siihen 1) miten usein perustelut pitää uusia ja 2) pitääkö perustelut aina esittää liikelaitoksen tai valtioneuvoston esittäessä alueille taloudellisia intressejä. Lakiesityksessähän ekplisiittisesti esitetään, että valtioneuvosto voi siirtää eriä taseiden välillä.

Keskustan Lapin vaalipiiristä eduskuntaan varasijalta noussut Enontekiön kunnanjohtajana sitä ennen toiminut ja esimerkiksi Käsivarren kansallispuistoa vastustanut Mikko Kärnä lupaa Twitterissä, että 40 000 hehtaarin virkistysmetsien “siirto ei vaikuta alueiden käyttöön mitenkään”. Eksplisiittisesti hän sanoo, että “metsärauha on tärkeä” viitaten siihen, että alueelle ei kohdistu hakkuita tulevaisuudessa.

2016-web-38

Nämä 40 000 hehtaaria siirtyvät lakiehdotuksessa liiketoimintalaitoksen tuottovaateiseen taseeseen, joten tällaista lupausta Kärnä ei voi tehdä. Kärnän kommentti osoittaa suomalaisen poliittisen diskurssin nykykaavan: ongelmia vähätellään ja oikeaan osuvia kysymyksiä väistellään.

Metsähallituslain uudistamista perustellaan sillä, että Suomen tulisi EU:n kilpailulainsäädännön vuoksi yhtiöttää metsänmyynti ja tätä nimenomaista tarkoitusta varten perustetaan Metsähallituksen liikelaitos. Nyt kuitenkin Ylä-Lapissa liikelaitoksen uusiin taseisiin siirrettävät 4000 neliökilometriä sijaitsevat pääasiassa männyn ja kuusen levinneisyysalueiden pohjoispuolella. Ne eivät siis sijaitse myyntimetsien alueella. Taustalla on oltava muita poliittisia intressejä tasesiirtoihin.

2014-web-1-2
“Metsätalousmaata” 3. taseeseen hamuttavalla alueella Kaamasen ja Karigasniemen välillä.
2016-web-2-8
“Metsätalousmaata” 3. taseeseen hamuttavalla alueella Petsikossa Utsjoella.

Twitterissä Mikko Kärnä korostaa, että siirrot “selkeyttävät nykytilannetta”, mutta korostaa jälleen, että “alueiden käyttöön ei tule muutosta”.

2016-web-37-4

Kärnän kommentti on mielenkiintoinen, koska hän selvästi väittää, että alueiden (4000 neliökilometriä) siirto uusiin taseisiin “ei aiheuta alueiden käyttöön muutoksia”. Tämä on yhtäpitävä sen kanssa, että alueiden (taloudellinen) hyödyntäminen (=käyttö) ei tulevaisuudessa muutu. Twitterissä Kärnä myös kiistää, että tasesiirroilla valmisteltaisiin tulevia tarkoitusperiä maakunnallisen päätöksenteon vahvistuessa sanotaan vaikkapa uusien luonnonvaraliiketoimintojen mahdollistamiseksi, joista hän kertoo blogikirjoituksessaan.

2016-web-37-5

Sen lisäksi, että lakivalmistelua on erittäin laajasti arvosteltu läpinäkymättömäksi (Vihreän Langan hauska tarina), myös yksittäisten päättäjien kytkökset ovat hämäriä. Esimerkiksi Kärnä on ollut 1. kauden kansanedustajaksi poikkeuksellisen näkyvästi esillä lakivalmistelussa sekä mediassa ja Transparency Internationalin mukaan hyväveliverkostot ja vaalirahoituksen läpinäkymättömyys ovat suomalainen korruption ilmenemismuotoja. Kärnän noin 39 000 € vaalibudjetista runsas 31 000 € on nimettömistä lähteistä, joita hän ei vaalirahaselvityksessään suostu avaamaan tai Twitterissä kommentoimaan. Kärnän rinnalla metsähallituslain uudistusta lobanneen keskustan Lapin edustaja Markus Lohen vaalirahoituksen noin 44 000 € vaalibudjetista 42 000 € tulee nimettömistä lähteistä.

Ylä-Lapin virkistysmetsien 40 000 hehtaarin siirrot 2. taseeseen alistavat ne varmasti esimerkiksi hakkuuintresseille, koska 2. tase on tuottovaatimuksellista, alueiden pitää tuottaa vuosittain tuloa Metsähallituksen liikelaitokselle, toisin kuin tällä hetkellä näiden alueiden ollessa Metsähallituksen Luontopalveluiden taseessa. On siis varmaa, että alueiden käyttöön tulee muutoksia.

360 000 hehtaarin siirtäminen 3. taseeseen on askel kohti näiden alueiden kaupallista hyödyntämistä. En ole ollenkaan yllättynyt, että metsähallituslain varjolla liikelaitoksen taseeseen halutaan junailla valtion omistamia suojelemattomia maita ja vesiä muun muassa Inarijärvellä, Tenolla, Inarijoella ja Torniojoella. Tenon rantatonteilla ei ole mitään metsätaloudellista arvoa, mutta tonttien kaavoittamisesta ja myynnistä saa varmasti tuloa. Metsähallituksen viestintäjohtaja Juha Mäkinen vahvistaa tämän lokakuussa antamassaan lausunnossa:

“Valtio haluaa kyllä lisätä tuloja, mutta se paine ei kohdistu minkäänlaisiin vesialueisiin. Kyse on metsistä ja rakennusmaasta.” 

Rakentamisen lisäksi kaivosteollisuus Käsivarressa ja tuulivoima Utsjoen sekä Tenon rantatuntureilla avautuvat liiketoiminnalle alueiden siirtyessä 3. taseeseen. Utsjoen Mantojärven itäpuolen tuntureille on jo kaavailtu tuulipuistoa alueelle, joka on saamelaiskulttuurin sydämessä. Käsivarren Lapin kaivoskaavailut ja Pöyrisjärven itäpuolelta Kittilästä pohjoiseen kulkevat malmiot ovat erittäin hyvin tiedossa, mutta tähän saakka saamelaisalueella kaivosteollisuuden operoiminen on ollut vaikeaa.

2014-web-3
Tenon valtio-omisteiset tunturi- ja ranta-alueet halutaan siirtää liikelaitoksen taseeseen. Vetsikko, Teno.
2014-web-7399
Utsjoen kirkkotuvat. Taustalla Utsjokilaaksoa hallitsevaa Annivaaran tunturiketjua Tenon ja Skalluvaaran välillä on kaavailtu tuulipuistoksi.

Käänneltyään asiaa tovin Kärnä myöntää Twitterissä, mikä on ollut selvää jo alusta lähtien: Ylä-Lapin 4000 neliökilometriä ovat vapaata riistaa kaupallistamiselle, jos niin päätetään.

2016-web-45

Twitterissä Kärnä siis sekä kiistää että myöntää näiden 4000 neliökilometrin taloudellisen hyödyntämisen, joten on vaikea kuvitella, että hän itsekään on täysin varma siitä, mihin metsähallituslakiuudistus oikein pyrkii. Tai hän tietoisesti kertoo vain sen, minkä on pakotettu sanomaan. Emme lisäksi tunne vaikuttumia hänen lausuntojensa takana: kenen suulla Kärnä puhuu. Tiedämme kuitenkin esimerkiksi sen, että Kärnä on julkisuudessa painostanut Saamelaiskäräjiä taloudellisilla sanktioilla käyttäen hyödyksi asemaansa kansanedustajana. Tässä valossa on vaikea pitää uskottavina hänen esittämiään lausuntoja tasesiirtojen kohtelusta tulevaisuudessa sekä aluepolitiikan muutosten todellisia vaikutuksia tasesiirrettävien alueiden kohteluun.

Faktojen valossa vaikuttaa, että metsähallituslain varjolla hallitus haluaa kaapata saamelaisten kotiseutualueella 4 kertaa Inarijärven kokoisen alueen liikelaitoksen valtaan heti sen perään, kun se on ensin poistanut samasta laista saamelaiskulttuurin heikentämisepykälän ja vuoden sisään jättänyt vaalikauden ohjelmasta pois YK:n ILO 169 -alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioinnin. Saamelaiset halutaan siirtää alueiden taloudellista hyödyntämistä koskevien päätösten tieltä syrjään.

Suomen luonto on kaupan eniten tarjoavalle ja saamelaiset vain hauskoja Pohjolan omia ja lutuisia mutta vähän pelottavia hobitteja Lapin matkailumarkkinoinnissa – rahanarvoisia hyödykkeitä. Kolonialismi elää kukoistustaan Suomessa vuonna 2016. Kun ilmastonmuutos todella uhkaa yhteiskuntaamme ja maailman johtavat tiedemiehet ja todelliset johtajat suosittelevat voimakkaita ympäristönsuojelutoimia vaarallisen kehityksen hidastamiseksi ja lopulta katkaisemiseksi, setämiehet Suomessa puuhastelevat omassa pienessä fantasiamaailmassaan.

2014-web-0415-2
Valtion maata Saamenmaa.
Advertisements

Finnish colonization – Irish invasion

Ohcejohka / Utsjoki. Sami heritage site, nationally very important landscape area, Natura area, and the most important daughter river of the most important wild salmon river of Europe - reserved for mining activities. A mine goes right here. Irish arrogance, Finnish short sightedness.
A mine goes right here. Ohcejohka/Utsjoki – a Sami heritage site, a nationally very important landscape area, a Natura area, and the most important daughter river of the most important wild salmon river of Europe. Reserved for mining activities. Irish arrogance, Finnish short sightedness.

Kevo, Deatnu/Teno/Tana, Utsjoki. This is the place where  Karelian Diamond Resources (later Karelian) from Dublin Ireland plans an open pit mine. The river is Ohcejohka (Finnish: Utsjoki). A Sami heritage site, a nationally valued landscape area, and the most important daughter river of the most important wild salmon river of Europe. On top of the hill begins Kevo Strict Nature Reserve – a Natura 2000 area and an area excluded from people due to its flora and fauna. Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has granted Karelian a research permit to explore diamond mining that extends into the Kevo Strict Nature Reserve.

This land is at the heart of the Sami. The mine would destroy the ten thousand year old livelihood of salmon fishing, severely weaken reindeer herding possibilities and destroy landscape and natural values irreversibly. There is a reason the state of Finland hasn’t signed the ILO Convention No. 169. The convention would grant rights to the Sami indigenous people to their land and give them power in matters that affect their future.

"State property". Sami feel that the land belongs to them and they have a case for their arguments.
“State property”. The Sami feel that the land belongs to them and they have a case for their arguments.

“Mining industry is the Nokia of the future”. These are the actual words by our standing president Mr. Sauli Niinistö (Taloussanomat / Kaleva: in Finnish). It seems to be the consensus amongst our political ‘leaders’. The reality is different. Almost all (if not all) of the current mines in Finland balance between living and dying – floating and going belly up. The most constant product from Finnish mining industry are the applications to exceed their toxic waste water allowance into the nature. Extremely poor managerial skills and technology failures are a routine in mining – a strong contrast to the overoptimistic promises of ‘green technology mining’ that label every single new mining plan in Finland.

A mine in Ohcejohka river valley would be extremely destructive. The landscape carves out into this valley from all over the fell plateaus around it. No matter where the waste water pools would be established the water would eventually pour into Ohcejohka. There is no place to dump the waste rock except the river valley where the river runs. Or the Kevo Strict Nature Area. A significant reindeer calving area is just a rock throw away. Kevo Strict Nature reserve is adjacent to the mining area. To top it all: the iconic Kevo canyon is 3 kilometers away from the diamond research site.

2 km to the planned mine.
2 km to the planned mine.

The State of Finland Refuses to Ratify ILO 169 in Favor of Short Term Investments

If ILO Convention No. 169 was signed by the state of Finland, the Sami would have their say in matters such as mining in Samiland. Vast majority of the inhabitants in Utsjoki municipality are Sami. Ratification of ILO Convention No. 169 would almost certainly mean the end of mining business in northernmost Finland. It is either pure nature or poisoned nature. From up here the choice would seem logical – almost all of the local income comes from unpolluted nature and tourism. The state of Finland has chosen to overlook these needs against better judgement. It drives towards low premium – low skill – exploitative – short term economy.

Sami people have lived through a period of strong Finnish colonization from 1695 until 20th century. The Finnish Lutheran Church has officially apologized (Finnish Broadcasting Company: news) the violations of human rights of that period. These violations were part of the Finnish state coordinated ‘Finlandization’. The King of Norway has apologized Norwegian colonization of Sami in Norway (The Associated Press story) and Norway has ratified ILO Convention No. 169 improving Sami rights to their land and water.

2014-web--7 An old Sami dwelling site by river Ohcejohka next to Kevo Strict Nature Reserve and inside the diamond search area. In active use. The popular Kevo hiking trail starts 2 km downstream and runs up the hill in the background.
An old Sami dwelling site. River Ohcejohka flows next to Kevo Strict Nature Reserve and inside the diamond search area. In active use. The popular Kevo hiking trail runs up the hill in the background.

The state of Finland denies such colonization and refuses to ratify ILO Convention No. 169. (Read president of Finland Mr. Sauli Niinistö deny Finnish colonization. YLE: news). This interpretation conflicts the academic consensus, the Finnish Lutheran church’s interpretation, the interpretation by the Kingdom of Norway and naturally the interpretation by the Sami parliament of Finland. However this is the official status of the State of Finland until proven different. The colonization is well and kicking.

A Dangerous Game

The state of Finland is playing a dangerous game. Ohcejohka flows into Deatnu (Finnish: Teno, Norwegian: Tana) river, which is a border river between Finland and Norway. Norway has already taken steps to increase the protection of Deatnu’s wild salmon after it grew tired of cooperating with Finland in that matter (The state of Finland treats Deatnu’s wild salmon population as an abundant natural resource owned by the state. Norway recognizes it as a scarce resource owned at least partially by the locals i.e. Sami) . The state of Finland has chosen to overlook the vulnerability and special circumstances of Arctic nature.

Midnight sun at Deatnu. The most important wild salmon river of Europe. 14 km downstream from where Ohcejohka empties into Deatnu.
Midnight sun at Deatnu. The most important wild salmon river of Europe. 14 km downstream from where Ohcejohka empties into Deatnu. Finland on the left Norway on the right side of the river in the picture.

The latest Finnish mining legislation was heavily lobbied by the mining industry as it was formed a few years back. It violates not only the rights of every citizen in Finland to own land and to livelihood but also is in gross violation to indigenous people’s rights defined by the United Nations, the European Union defined Natura 2000 -legislation and also violates the rights of foreign citizens across national borders.

By allowing mining industry at the heart of Sami heritage site and also potentially endangering Norwegian Sami people’s rights to their land and water the state of Finland is in danger of running into conflict with Norway and eventually European Union and the United Nations. As a Finnish citizen there is nothing I find dignifying in the way the state of Finland treats its own citizens and cultivates the richness found in multiculturalism.

100 years old sauna by a stream. The most Finnish thing there is.
Crushed dreams. A 100 years old sauna by a stream. The most Finnish thing there is. Added bonus: wild salmon catching naked under midnight sun from the sauna terrace. Individual dreams can easily be crushed in Finland by mining companies. Compensations for mining dust, polluted waters, polluted land, noise, light pollution, heavy traffic are minimal and the burden of proof usually lands on those affected.

Current mining legislation in Finland is in super rapid need of total  change. Karelian Diamond Research advertises on its web site its close and longstanding relationship with the Finnish national agency Geological Survey of Finland. The state of Finland is selling our national treasures to the highest faceless bidders in expense of its own citizens. In fact you have to pay close to nothing for mining research permits. The state agencies completely lack experience and comprehensive knowledge of their actions. Their ignorant decisions threaten Finnish citizens, our national treasures and our environment. By overlooking these issues the state of Finland is selling its citizens and our land at a fire sale.

How would You feel if we poured some Talvivaara uranium oxide into your Guinness?

-Antti

EDIT (26.5.2014):

The news has gained international attention. Finland is a bilingual country (Finnish, Swedish) with Sami language as a regionally official administrative language. The research permits and other official decisions by the Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) are in Finnish only. To my understanding this is in violation with Finnish law.