Susi Suomessa – syväanalyysi Lumossa

Kirjoitin pitkän ja kriittisen artikkelin Lumoon Suomen susipolitiikasta. Tarkastelen susipoliittisen päätöksenteon taustoja ja selvitän, mihin Suomen susipolitiikka todella perustuu. Samalla luon katsauksen metsäpeuran ahdinkoon Suomen luonnossa.  Kun meteli aiheen ympärillä on kova, viileä analyysi on paras keino löytää todelliset ongelmakohdat.

Artikkelini asettaa susipoliittisen päätöksenteon, perusteet ja taustat kyseenalaiseen valoon. Metsäpeurakanta olisi Suomessa pelastettavissa, mutta nykyinen hallinto ei tunnista todellisia kausaliteetteja.

Tämä artikkeli kannattaa lukea. Lehden voi tilata kotiin toimitettuna täältä.

Advertisements

Metsähallituslaki – maansiirto Ylä-Lapissa

Metsähallituslain uudistuksessa (tiivistelmä: YLE) ehdotetaan 4000 neliökilometrin (400 000 hehtaaria) laajuisten Ylä-Lapin maa- ja vesialueiden siirtämistä uuden perustettavan Metsähallituksen liiketoimintalaitoksen taseisiin nykyisistä Metsähallituksen Luontopalveluiden taseesta. Siirto on valtava: esimerkiksi Suomen suurin erämaa-alue Kaldoaivi on kooltaan 2900 neliökilometriä ja suurin kansallispuisto Lemmenjoki 2800 neliökilometriä. Tasesiirto vastaa 4 kertaa Inarijärven pinta-alaa. Tasesiirtoihin liittyy voimakkaita taloudellisia ja poliittisia intressejä, joista kukaan ei ole halukas puhumaan avoimesti.

2016-web-26

Okei Kimmo! Katsotaanpa sitten tasettava vaihtavia maita ja vesiä sekä lakiesityksen sisältöä.

4000km2-MHlaki-YLE
Metsähallituksen liikelaitoksen taseisiin siirtyvät maat ja vedet. Lähde: YLE.

Metsähallituslakiehdotuksessa ehdotetaan siirrettäväksi 40 000 hehtaaria Ylä-Lapin virkistysmetsiä uuden perustettavan liikelaitoksen tuottovaateiseen taseeseen. Näille alueille määräytyy vuosittain tuottovaatimus: luonnon pitää tuottaa rahaa tavalla tai toisella valtion kassaan. Tämän lisäksi lakiehdotuksessa halutaan siirtää 360 000 hehtaaria Ylä-Lapin luontaiselinkeinoaelueen maita ja vesiä liikelaitoksen ns. 3. taseen, josta lausutaan lakiehdotuksessa eksplisiittisesti seuraavasti:

“Maa- ja vesiomaisuus, joka ei liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja jolle ei perustellusta syystä asetettaisi tuottovaatimusta, sijoitetaan erillisenä uutena kolmantena tase-eränä Metsähallituksen muuhun omaan pääomaan. Talousarvioesityksessä kolmanteen tase-erään on suunniteltu siirrettäväksi pääosa yleisistä vesialueista ja n. 360 000 ha Ylä-Lapin luontaiselinkeinoalueita. Lakiehdotuksen 8 §:n mukaan Metsähallituksen peruspääoman muutokset käsitellään eduskunnassa, mutta 34 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää tasemuutoksista muun oman pääoman sisällä julkisten hallintotehtävien yksikön hoitaman tase-erän ja liiketoimintojen hoitaman ns. kolmannen tase-erän välillä.” [boldaukset allekirjoittaneen]

Siis: 3. taseeseen siirrettäville 3600 neliökilometrille ei aseteta tuottovaatimusta, jos niin perustellusta syystä voidaan esittää. Toisin sanoen se, että näitä 3600 neliökilometriä Ylä-Lapin maa- ja vesialueita ei oteta liikekäyttöön, pitää erikseen perustella eikä toisin päin. Lakiehdotuksessa ei oteta mitään kantaa esimerkiksi siihen 1) miten usein perustelut pitää uusia ja 2) pitääkö perustelut aina esittää liikelaitoksen tai valtioneuvoston esittäessä alueille taloudellisia intressejä. Lakiesityksessähän ekplisiittisesti esitetään, että valtioneuvosto voi siirtää eriä taseiden välillä.

Keskustan Lapin vaalipiiristä eduskuntaan varasijalta noussut Enontekiön kunnanjohtajana sitä ennen toiminut ja esimerkiksi Käsivarren kansallispuistoa vastustanut Mikko Kärnä lupaa Twitterissä, että 40 000 hehtaarin virkistysmetsien “siirto ei vaikuta alueiden käyttöön mitenkään”. Eksplisiittisesti hän sanoo, että “metsärauha on tärkeä” viitaten siihen, että alueelle ei kohdistu hakkuita tulevaisuudessa.

2016-web-38

Nämä 40 000 hehtaaria siirtyvät lakiehdotuksessa liiketoimintalaitoksen tuottovaateiseen taseeseen, joten tällaista lupausta Kärnä ei voi tehdä. Kärnän kommentti osoittaa suomalaisen poliittisen diskurssin nykykaavan: ongelmia vähätellään ja oikeaan osuvia kysymyksiä väistellään.

Metsähallituslain uudistamista perustellaan sillä, että Suomen tulisi EU:n kilpailulainsäädännön vuoksi yhtiöttää metsänmyynti ja tätä nimenomaista tarkoitusta varten perustetaan Metsähallituksen liikelaitos. Nyt kuitenkin Ylä-Lapissa liikelaitoksen uusiin taseisiin siirrettävät 4000 neliökilometriä sijaitsevat pääasiassa männyn ja kuusen levinneisyysalueiden pohjoispuolella. Ne eivät siis sijaitse myyntimetsien alueella. Taustalla on oltava muita poliittisia intressejä tasesiirtoihin.

2014-web-1-2
“Metsätalousmaata” 3. taseeseen hamuttavalla alueella Kaamasen ja Karigasniemen välillä.
2016-web-2-8
“Metsätalousmaata” 3. taseeseen hamuttavalla alueella Petsikossa Utsjoella.

Twitterissä Mikko Kärnä korostaa, että siirrot “selkeyttävät nykytilannetta”, mutta korostaa jälleen, että “alueiden käyttöön ei tule muutosta”.

2016-web-37-4

Kärnän kommentti on mielenkiintoinen, koska hän selvästi väittää, että alueiden (4000 neliökilometriä) siirto uusiin taseisiin “ei aiheuta alueiden käyttöön muutoksia”. Tämä on yhtäpitävä sen kanssa, että alueiden (taloudellinen) hyödyntäminen (=käyttö) ei tulevaisuudessa muutu. Twitterissä Kärnä myös kiistää, että tasesiirroilla valmisteltaisiin tulevia tarkoitusperiä maakunnallisen päätöksenteon vahvistuessa sanotaan vaikkapa uusien luonnonvaraliiketoimintojen mahdollistamiseksi, joista hän kertoo blogikirjoituksessaan.

2016-web-37-5

Sen lisäksi, että lakivalmistelua on erittäin laajasti arvosteltu läpinäkymättömäksi (Vihreän Langan hauska tarina), myös yksittäisten päättäjien kytkökset ovat hämäriä. Esimerkiksi Kärnä on ollut 1. kauden kansanedustajaksi poikkeuksellisen näkyvästi esillä lakivalmistelussa sekä mediassa ja Transparency Internationalin mukaan hyväveliverkostot ja vaalirahoituksen läpinäkymättömyys ovat suomalainen korruption ilmenemismuotoja. Kärnän noin 39 000 € vaalibudjetista runsas 31 000 € on nimettömistä lähteistä, joita hän ei vaalirahaselvityksessään suostu avaamaan tai Twitterissä kommentoimaan. Kärnän rinnalla metsähallituslain uudistusta lobanneen keskustan Lapin edustaja Markus Lohen vaalirahoituksen noin 44 000 € vaalibudjetista 42 000 € tulee nimettömistä lähteistä.

Ylä-Lapin virkistysmetsien 40 000 hehtaarin siirrot 2. taseeseen alistavat ne varmasti esimerkiksi hakkuuintresseille, koska 2. tase on tuottovaatimuksellista, alueiden pitää tuottaa vuosittain tuloa Metsähallituksen liikelaitokselle, toisin kuin tällä hetkellä näiden alueiden ollessa Metsähallituksen Luontopalveluiden taseessa. On siis varmaa, että alueiden käyttöön tulee muutoksia.

360 000 hehtaarin siirtäminen 3. taseeseen on askel kohti näiden alueiden kaupallista hyödyntämistä. En ole ollenkaan yllättynyt, että metsähallituslain varjolla liikelaitoksen taseeseen halutaan junailla valtion omistamia suojelemattomia maita ja vesiä muun muassa Inarijärvellä, Tenolla, Inarijoella ja Torniojoella. Tenon rantatonteilla ei ole mitään metsätaloudellista arvoa, mutta tonttien kaavoittamisesta ja myynnistä saa varmasti tuloa. Metsähallituksen viestintäjohtaja Juha Mäkinen vahvistaa tämän lokakuussa antamassaan lausunnossa:

“Valtio haluaa kyllä lisätä tuloja, mutta se paine ei kohdistu minkäänlaisiin vesialueisiin. Kyse on metsistä ja rakennusmaasta.” 

Rakentamisen lisäksi kaivosteollisuus Käsivarressa ja tuulivoima Utsjoen sekä Tenon rantatuntureilla avautuvat liiketoiminnalle alueiden siirtyessä 3. taseeseen. Utsjoen Mantojärven itäpuolen tuntureille on jo kaavailtu tuulipuistoa alueelle, joka on saamelaiskulttuurin sydämessä. Käsivarren Lapin kaivoskaavailut ja Pöyrisjärven itäpuolelta Kittilästä pohjoiseen kulkevat malmiot ovat erittäin hyvin tiedossa, mutta tähän saakka saamelaisalueella kaivosteollisuuden operoiminen on ollut vaikeaa.

2014-web-3
Tenon valtio-omisteiset tunturi- ja ranta-alueet halutaan siirtää liikelaitoksen taseeseen. Vetsikko, Teno.
2014-web-7399
Utsjoen kirkkotuvat. Taustalla Utsjokilaaksoa hallitsevaa Annivaaran tunturiketjua Tenon ja Skalluvaaran välillä on kaavailtu tuulipuistoksi.

Käänneltyään asiaa tovin Kärnä myöntää Twitterissä, mikä on ollut selvää jo alusta lähtien: Ylä-Lapin 4000 neliökilometriä ovat vapaata riistaa kaupallistamiselle, jos niin päätetään.

2016-web-45

Twitterissä Kärnä siis sekä kiistää että myöntää näiden 4000 neliökilometrin taloudellisen hyödyntämisen, joten on vaikea kuvitella, että hän itsekään on täysin varma siitä, mihin metsähallituslakiuudistus oikein pyrkii. Tai hän tietoisesti kertoo vain sen, minkä on pakotettu sanomaan. Emme lisäksi tunne vaikuttumia hänen lausuntojensa takana: kenen suulla Kärnä puhuu. Tiedämme kuitenkin esimerkiksi sen, että Kärnä on julkisuudessa painostanut Saamelaiskäräjiä taloudellisilla sanktioilla käyttäen hyödyksi asemaansa kansanedustajana. Tässä valossa on vaikea pitää uskottavina hänen esittämiään lausuntoja tasesiirtojen kohtelusta tulevaisuudessa sekä aluepolitiikan muutosten todellisia vaikutuksia tasesiirrettävien alueiden kohteluun.

Faktojen valossa vaikuttaa, että metsähallituslain varjolla hallitus haluaa kaapata saamelaisten kotiseutualueella 4 kertaa Inarijärven kokoisen alueen liikelaitoksen valtaan heti sen perään, kun se on ensin poistanut samasta laista saamelaiskulttuurin heikentämisepykälän ja vuoden sisään jättänyt vaalikauden ohjelmasta pois YK:n ILO 169 -alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioinnin. Saamelaiset halutaan siirtää alueiden taloudellista hyödyntämistä koskevien päätösten tieltä syrjään.

Suomen luonto on kaupan eniten tarjoavalle ja saamelaiset vain hauskoja Pohjolan omia ja lutuisia mutta vähän pelottavia hobitteja Lapin matkailumarkkinoinnissa – rahanarvoisia hyödykkeitä. Kolonialismi elää kukoistustaan Suomessa vuonna 2016. Kun ilmastonmuutos todella uhkaa yhteiskuntaamme ja maailman johtavat tiedemiehet ja todelliset johtajat suosittelevat voimakkaita ympäristönsuojelutoimia vaarallisen kehityksen hidastamiseksi ja lopulta katkaisemiseksi, setämiehet Suomessa puuhastelevat omassa pienessä fantasiamaailmassaan.

2014-web-0415-2
Valtion maata Saamenmaa.

Yes we can!

A mining company defeated in Samiland by local resistance! 

A year ago I wrote about Karelian Diamond Resources seeking diamond mining rights in Utsjoki. The local inhabitants rose to resistance and expelled this Irish company from Northern Lapland ending it’s yearn for diamond excavation in exchange for destroying the most important salmon river in Europe. [Irish Independent, referred 14.4.2015 ]

Karelian was scared off by the bad publicity of mining in indigenous Sami people’s land against their will. The victory sends a strong message: indigenous rights must be acknowledged and respected.

However the true receivers of this message must be the Finnish authorities that did unforgivingly poor job in both preparation, presenting and communicating this mining exploration project. The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) was utterly unaware of the Finnish legistlation and good business conduct while administrating the mining exploration rights to Karelian. First Tukes didn’t communicate with other Finnish government agencies in a good manner leaving multiple questions unasked granting e.g. the rights to use motorized vehicles in places where they are strictly forbidden. In addition Tukes granted rights to seek exploration in a strict nature reserve. In both cases Metsähallitus – Park and wildlife agency had to seek correction after Tukes had granted Karelian rights with out consulting with Metsähallitus first.

Second Tukes didn’t communicate their decisions in Sami language even though required to do so by the Finnish legislation. They did that only after being asked to do so but were clearly unprepared for these requests.

It is totally another question what motivated Tukes to grant such rights to seek destruction of the most important still free running Arctic river in Europe in the heart of indigenous Samiland virtually on the border of two nations Norway and Finland. My take: lack of professional competence and poor management skills with a hint of arrogance.

I also want to question Metsähallitus for it’s stay-at-home conduct on this mining exploration episode. Fully aware that Utsjoki (the river) is perhaps the most important Freshwater pearl mussel (critically endangered) habitat in Finland, they did absolutely nothing to bring this issue into public discussion. Not to mention the salmons. It seems their business code is to remain passive instead of being active. Information delay leads to wasted resources.

But the community stepped in. Together we can! Where You find value in Your own environment You can Stand up against injustice. With reason and argument minds can be won. Where there is a will there is a way.

Vive la résistance!

-Antti

Antti_Haataja-web-WP-2971

Finnish colonization – Irish invasion

Ohcejohka / Utsjoki. Sami heritage site, nationally very important landscape area, Natura area, and the most important daughter river of the most important wild salmon river of Europe - reserved for mining activities. A mine goes right here. Irish arrogance, Finnish short sightedness.
A mine goes right here. Ohcejohka/Utsjoki – a Sami heritage site, a nationally very important landscape area, a Natura area, and the most important daughter river of the most important wild salmon river of Europe. Reserved for mining activities. Irish arrogance, Finnish short sightedness.

Kevo, Deatnu/Teno/Tana, Utsjoki. This is the place where  Karelian Diamond Resources (later Karelian) from Dublin Ireland plans an open pit mine. The river is Ohcejohka (Finnish: Utsjoki). A Sami heritage site, a nationally valued landscape area, and the most important daughter river of the most important wild salmon river of Europe. On top of the hill begins Kevo Strict Nature Reserve – a Natura 2000 area and an area excluded from people due to its flora and fauna. Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has granted Karelian a research permit to explore diamond mining that extends into the Kevo Strict Nature Reserve.

This land is at the heart of the Sami. The mine would destroy the ten thousand year old livelihood of salmon fishing, severely weaken reindeer herding possibilities and destroy landscape and natural values irreversibly. There is a reason the state of Finland hasn’t signed the ILO Convention No. 169. The convention would grant rights to the Sami indigenous people to their land and give them power in matters that affect their future.

"State property". Sami feel that the land belongs to them and they have a case for their arguments.
“State property”. The Sami feel that the land belongs to them and they have a case for their arguments.

“Mining industry is the Nokia of the future”. These are the actual words by our standing president Mr. Sauli Niinistö (Taloussanomat / Kaleva: in Finnish). It seems to be the consensus amongst our political ‘leaders’. The reality is different. Almost all (if not all) of the current mines in Finland balance between living and dying – floating and going belly up. The most constant product from Finnish mining industry are the applications to exceed their toxic waste water allowance into the nature. Extremely poor managerial skills and technology failures are a routine in mining – a strong contrast to the overoptimistic promises of ‘green technology mining’ that label every single new mining plan in Finland.

A mine in Ohcejohka river valley would be extremely destructive. The landscape carves out into this valley from all over the fell plateaus around it. No matter where the waste water pools would be established the water would eventually pour into Ohcejohka. There is no place to dump the waste rock except the river valley where the river runs. Or the Kevo Strict Nature Area. A significant reindeer calving area is just a rock throw away. Kevo Strict Nature reserve is adjacent to the mining area. To top it all: the iconic Kevo canyon is 3 kilometers away from the diamond research site.

2 km to the planned mine.
2 km to the planned mine.

The State of Finland Refuses to Ratify ILO 169 in Favor of Short Term Investments

If ILO Convention No. 169 was signed by the state of Finland, the Sami would have their say in matters such as mining in Samiland. Vast majority of the inhabitants in Utsjoki municipality are Sami. Ratification of ILO Convention No. 169 would almost certainly mean the end of mining business in northernmost Finland. It is either pure nature or poisoned nature. From up here the choice would seem logical – almost all of the local income comes from unpolluted nature and tourism. The state of Finland has chosen to overlook these needs against better judgement. It drives towards low premium – low skill – exploitative – short term economy.

Sami people have lived through a period of strong Finnish colonization from 1695 until 20th century. The Finnish Lutheran Church has officially apologized (Finnish Broadcasting Company: news) the violations of human rights of that period. These violations were part of the Finnish state coordinated ‘Finlandization’. The King of Norway has apologized Norwegian colonization of Sami in Norway (The Associated Press story) and Norway has ratified ILO Convention No. 169 improving Sami rights to their land and water.

2014-web--7 An old Sami dwelling site by river Ohcejohka next to Kevo Strict Nature Reserve and inside the diamond search area. In active use. The popular Kevo hiking trail starts 2 km downstream and runs up the hill in the background.
An old Sami dwelling site. River Ohcejohka flows next to Kevo Strict Nature Reserve and inside the diamond search area. In active use. The popular Kevo hiking trail runs up the hill in the background.

The state of Finland denies such colonization and refuses to ratify ILO Convention No. 169. (Read president of Finland Mr. Sauli Niinistö deny Finnish colonization. YLE: news). This interpretation conflicts the academic consensus, the Finnish Lutheran church’s interpretation, the interpretation by the Kingdom of Norway and naturally the interpretation by the Sami parliament of Finland. However this is the official status of the State of Finland until proven different. The colonization is well and kicking.

A Dangerous Game

The state of Finland is playing a dangerous game. Ohcejohka flows into Deatnu (Finnish: Teno, Norwegian: Tana) river, which is a border river between Finland and Norway. Norway has already taken steps to increase the protection of Deatnu’s wild salmon after it grew tired of cooperating with Finland in that matter (The state of Finland treats Deatnu’s wild salmon population as an abundant natural resource owned by the state. Norway recognizes it as a scarce resource owned at least partially by the locals i.e. Sami) . The state of Finland has chosen to overlook the vulnerability and special circumstances of Arctic nature.

Midnight sun at Deatnu. The most important wild salmon river of Europe. 14 km downstream from where Ohcejohka empties into Deatnu.
Midnight sun at Deatnu. The most important wild salmon river of Europe. 14 km downstream from where Ohcejohka empties into Deatnu. Finland on the left Norway on the right side of the river in the picture.

The latest Finnish mining legislation was heavily lobbied by the mining industry as it was formed a few years back. It violates not only the rights of every citizen in Finland to own land and to livelihood but also is in gross violation to indigenous people’s rights defined by the United Nations, the European Union defined Natura 2000 -legislation and also violates the rights of foreign citizens across national borders.

By allowing mining industry at the heart of Sami heritage site and also potentially endangering Norwegian Sami people’s rights to their land and water the state of Finland is in danger of running into conflict with Norway and eventually European Union and the United Nations. As a Finnish citizen there is nothing I find dignifying in the way the state of Finland treats its own citizens and cultivates the richness found in multiculturalism.

100 years old sauna by a stream. The most Finnish thing there is.
Crushed dreams. A 100 years old sauna by a stream. The most Finnish thing there is. Added bonus: wild salmon catching naked under midnight sun from the sauna terrace. Individual dreams can easily be crushed in Finland by mining companies. Compensations for mining dust, polluted waters, polluted land, noise, light pollution, heavy traffic are minimal and the burden of proof usually lands on those affected.

Current mining legislation in Finland is in super rapid need of total  change. Karelian Diamond Research advertises on its web site its close and longstanding relationship with the Finnish national agency Geological Survey of Finland. The state of Finland is selling our national treasures to the highest faceless bidders in expense of its own citizens. In fact you have to pay close to nothing for mining research permits. The state agencies completely lack experience and comprehensive knowledge of their actions. Their ignorant decisions threaten Finnish citizens, our national treasures and our environment. By overlooking these issues the state of Finland is selling its citizens and our land at a fire sale.

How would You feel if we poured some Talvivaara uranium oxide into your Guinness?

-Antti

EDIT (26.5.2014):

The news has gained international attention. Finland is a bilingual country (Finnish, Swedish) with Sami language as a regionally official administrative language. The research permits and other official decisions by the Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) are in Finnish only. To my understanding this is in violation with Finnish law.

Fuck you mining industry

2014-web-0569-2
Ylläs White Gold @sunset. In 2016 Hannukainen open pit will mine open up right here.

In Finland we have this fundamental problem: a bunch of dumb fucks run our country. When someone yells “employment” everybody gets excited and blasts a load on to his own thighs. That is exactly the case with the recent mining industry boom in our precious country.

I just spend a fantastic week in Yllästunturi fell one of the top 3 most important leasure centers of all Finland. It is arguably our best Lapland skiing resort with fantastic alpine and cross country skiing and the season is fabulous running from late october until mid may. A white gold paradise in the middle of undisturbed and clean nature.

Lapland à la carte famous for its healthy and clean ingredients.
Lapland à la carte famous for its healthy ingredients picked right out of clean nature around You. Roasted Arctic char.

The problem: an open pit mine, of the size of the notorious Talvivaara mine, planned just 8km from the resort to Hannukainen. 

Ylläs and Äkäslompolo villages on both sides of Yllästunturi fell are probably 95% dependent on tourism and the skiing resort. The fell itself is the highest in elevation and has the widest variety of activities and has probably the best snow guarantee of all our skiing resorts in Finland. A white pearl with good accessibility. My personal favorite and I’ve tried them all several times.

Now Northland Resources basically wants to destroy everything once and for all. Helsingin Sanomat wrote today that the local tourism industry is very afraid that the mine will tarnish the image of Ylläs. Well fucking right it will. And unlike the pop soda brand Sprite advertises image is everything.

Local commerce opposes the mine. Jouni famous from "Ylläs - huipulla tulee" opposes encourages people to stand against the threat.
Local commerce opposes the mine. Jouni, famous from the reality TV-show “Ylläs – huipulla tulee”, encourages people to stand against the Hannukainen mine.

First the mine will be visible all over the fell. You can’t escape it since it’s gonna be right there where the sun sets around this time of the year. Oh and this time is exactly when the skiing resort makes it or breaks it for the season with easter filling the resort each year. Is that really what people expect to see when they want to spend their hard earned money and enjoy Nature’s playground in all its beauty on their fun filled holidays?

This is a Finn's church. This is where he goes to to heal his hurts. Taiga forest. South east shoulder of Yllästunturi fell.
This is a Finn’s church. This is where he skies to to heal his hurts. Taiga forest. South east shoulder of Yllästunturi fell.

Second the mine will shine in the night skies like Vegas. Northern Lights tourism is such an important business that Ylläs resort even decided to turn off the street lights for the season so that people will be better able to see blazing auroras. They won’t once the mine will open.

High premium product - Aurora tourism.
High premium product – Aurora tourism. (Image created in February in Finnmark, Norway)

Third. The mining company argues that the dust from the mine will not be a problem but fall with in 1km distance from the fell. BUAAHAHAAAAHAHAAA. The Amazon rain forest gets majority of its fertilizing power from the Sahara desert. From the other side of the Atlantic Ocean. The Arctic skies in March are beautifully red…from the heavy metal coctail that circulates around the North Pole at higher atmospheric altitudes. The mine and the belt transporting the ore to the refinery are all located on the west to south west region from  Ylläs – exactly upwind of the main direction of the wind year round. Any promises of the mine not dusting up Ylläs with toxic waste is a complete lie and the mining industry and Northland Resources know that. In Talvivaara in Sotkamo for example none of the promises of environmental security made by the mining company on a similar mine have held. Talvivaara is now in solvency due to its inability to handle the environmental crisis it’s managerial incompetence has created. All of the Talvivaara’s environmental liabilities will fall on us tax payers since Finnish government was gelded a long time ago. In Finland we have this endless natural resources called ‘hyväuskoisuus’.

2014-web-0505
Would you enjoy dust polluted white premium product we call snow here in North? Current research reveals that particle polluted air is a very serious threat to our health. Image created on a perfect spring day skiing off piste on the south west shoulder of Yllästunturi fell.

The environmental modeling in Ylläs seriously underestimate all of the aspects of the polluting effect of the mine. The modeling for example relies entirely on Northland Resources’ own promise that the dust will not be a problem. There is no real research behind the claim. The waste water effects on the down stream Torniojoki are ridiculously overlooked. Torniojoki is one of the most important wild salmon rivers in Europe and the open pit mine in Ylläs is a serious threat to the health of that river ecosystem. Just look at the water balance of Talvivaara where the company totally messed up its water management. By the way the climate change is going to increase rain and snowfall in Ylläs says research from the Finnish Meteoroligical Institute making waste water management even more challenging. And the mining history in Finland shows that we have a very serious competence gap in that department.

Amazing times at lake Ylläsjärvi. Refinery is planned just around the corner.
Amazing times at lake Ylläsjärvi. Refinery is planned just around the corner.

And yes I said Ylläs mine. Because that is what it is gonna be known for. The people in power want to trade away a high premium service industry to a very low premium resource industry. Exactly opposite to what all the economics hand books suggest one should do.

6/7 Ylläs Super Pass let's you snowboard 4 different resorts Ylläs-Levi-Pallas and Olos. The moment Hannukainen opens I'm gonna stop spending my money at these then spoiled slopes and instead spend my money where my values are respected better.
6/7 Ylläs Super Pass let’s you snowboard 4 different resorts Ylläs-Levi-Pallas and Olos. The moment Hannukainen opens I’m gonna stop spending my money at these then spoiled slopes and instead take my money where my values are respected better. A perrrrrrrrrrfect ripping day at Pallas resort. Mmmmmmmmmmmmmmmmm 😀

So why don’t You well respected dumb fucks finally wake up and see what is important to us, the future generations, and what brings the highest value to our well advanced society. Our competitive advantage lies in pure nature undisturbed not in a dirty hole at our porch. We don’t want any stupid open pit low premium dirty environment destroying industry right next to one of the most respected and valued Pearls of Finnish Nature.

-Antti

UPDATE:
Thx Emma for providing a link to the internet petition against the Hannukainen mine. Everyone can sign the petition from the link below
http://www.adressit.com/yllas_ilman_kaivoksia_-ei_kolarin_hannukaisen_kaivoshankkeelle